me ndihmoni te beje jailbreak iphone 4s ios 6.0.1

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

me ndihmoni te beje jailbreak iphone 4s ios 6.0.1

desa
This post was updated on .
me ndihmoni te beje jailbreak iphone 4s ios 6.0.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: me ndihmoni te beje jailbreak iphone 4s ios 6.0.1

dendi
Administrator
Nuk ka jailbreak për iPhone 4S me iOS 6, pritet të dalë nga shkurti.