jailbreak iphone 4s me iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

jailbreak iphone 4s me iOS 6.1.3

desa
This post was updated on .
a mundem me ba jailbreak iphone 4s ios 6.1.3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jailbreak iphone 4s me iOS 6.1.3

dendi
Administrator
Jo nuk është e mundur për iPhone 4S pasi nuk ka një program që e bën një gjë të tillë, as jailbreak tethered.