iphone me kod

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iphone me kod

valon
qiky osht imei  012540000644709    i iphone  amuni mem tregu me kon e ka kontraten cilin operator edhe ncilin vend
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone me kod

dendi
Administrator
Tek imei.info mund të kontrollosh nëse iPhone është sim-locked ose jo, por për të kontrolluar se me çfarë kompanie është i bllokuar është me pagesë. Për momentin nuk ka asnjë faqe që e bën falas.