iphone 4 unlock gevey

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iphone 4 unlock gevey

valon
du me marr ni iphone 4 unlock i bon em gevey a muni mem tregu a bon me marr a muj me pas problem masanej
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone 4 unlock gevey

dendi
Administrator
Varet nga basebandi pasi nesë i bën update në një version të ri të iOS pa ruajtur basebandin mund ta bllokosh, nëse nuk je i kujdesshëm.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone 4 unlock gevey

albi
In reply to this post by valon
mere por mos i bej upgrade ose rritje te versionit te programit (firmware)