iTunes-restore from back up

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iTunes-restore from back up

Gjenti
a mund te zgjedh folderin nga itunes te bej restore from back up, pasiqe backup-at nuk i kam me ne hard disk C por i kam transferu ne D,
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iTunes-restore from back up

dendi
Administrator
Duhet të transferosh folderin e backup tek ai i iTunes, dmth në C nëse iTunes është i instaluar në C.