Si të vendosni një imazh si foto të profilit tuaj në forum?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të vendosni një imazh si foto të profilit tuaj në forum?

iphonealbania
Administrator
Pasi të jeni regjistruar dhe të keni bërë login në Forum: klikoni sipër emrit tuaj sipër djathtas dhe shkoni tek Account Settings më pas tek Change Avatar dhe vendosni imazhin që dëshironi pastaj i bëni Upload. Kështu mund të jeni gjithmonë të identifikuar nga anëtarët e tjerë të forumit.