Si të prezantoheni në Forum?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të prezantoheni në Forum?

iphonealbania
Administrator
This post was updated on .
Ju kujtojmë që ky seksion është i dedikuar për funksionimin e rregullt të forumit dhe për udhëzimet për përdorimin sa më të mirë.

Nëse dëshironi ti prezantoheni pjesëtarëve të tjerë të komunitetit tonë, shkruani mesazhi tuaj në këtë seksion ku do të gjeni edhe prezantimet e pjesëtarëve të tjerë:

http://forum-iphonealbania./Prezantime