Si te aktivizoj Iphone 6

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te aktivizoj Iphone 6

genti 76
Me ka ardhur nga Anglia nje IPhone 6 por qe ka punuar me karten sim O2 dhe tani nuk aktivizohet eshte inaktiv, pasi kerkon karten e O2 qe te aktivizohet. Ka ndonje menyre qe ta aktivizoj kete IPhone pa karten sim origjinale. Faleminderit