Si dhe ku duhet të bëni pyetje në Forum?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si dhe ku duhet të bëni pyetje në Forum?

iphonealbania
Administrator
This post was updated on .
Përpara se të bëni një pytje duhet të gjeni së pari seksionin më të përshtatshëm, më pas të futeni brenda diskutimit dhe të klikoni "New Topic" ku duhet të shkruani pyetjen dhe poshtë përshkrimin e problemit tuaj. Mundohuni që të shkruani sa më qartë dhe të shtjelloni sa më mirë problemin tuaj...