Punon Sam me ios 7 beta??

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Don
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Punon Sam me ios 7 beta??

Don
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Punon Sam me ios 7 beta??

dendi
Administrator
Nuk e kemi testuar, duhet të presim versionin përfundimtar!