Problem me Credit Card BKT në App Store

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem me Credit Card BKT në App Store

ihelper
This post was updated on .
Me falni po kur po du me hap ni apple id me kartel te BKT-se kur pe shkruj te gjithe informacionin e sakte edhe po klikoj create apple id po thot payment was declined ???? pse????
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me Credit Card BKT në App Store

dendi
Administrator
Mos ndoshta nuk e njeh Apple bankën BKT dhe nuk pranon pagesa!