Pershendetje!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pershendetje!

frensiti
Kam nje teme ne shkolle per studimin e Apple ne Shqiperi. Nese mund te me ndihmoni per statistikat e perdorimit te iPhone ne Shqiperi, dicka ne lidhje me statistikat e perdoruesve. Faleminderit :)