Pershendetje nga Fatoni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pershendetje nga Fatoni

Fatoni
Pershendetje gjithe anetarve te formun dhe stafot te iphone shqip une Fatoni nga Prishtina shpresoj qe do ta kalojme mire ne kete forum.