Nuk me mban bateri iphone

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nuk me mban bateri iphone

Olsi
 me kan then se duhet ti ve ios 7 ,eshte e vertete dhe si mund ti zbres nga ios 9 tek 7 ..?