Nuk hap dot adresën e email-it në iPhone 3G

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nuk hap dot adresën e email-it në iPhone 3G

genti1
This post was updated on .
Përshëndetje.
kam një iphone 3. nuk mundm të hap adresën e e-mailit në iphone. Sa herë tentoj ta hap më nxjerr mesazhin: The IMAP server "apple.imap.mail.yahoo.com" is not responding. check your network connection and that you enteredthe correct information in the "Incoming Mail Server" field.
Përdor numër plus.
lutem çfarë problemi ka??
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: problem e-maili me iphone 3

Paranormal Attack
mos ke vendosur gabim daten dhe oren