Mund te instalohet siri ne nje iphone 4

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mund te instalohet siri ne nje iphone 4

Ilir
A mund te instalohet siri ne nje iphone 4 pa jailbreak ne versionin 6.0.1(iphone nuk ka jailbreak)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mund te instalohet siri ne nje iphone 4

dendi
Administrator
Pa jailbreak nuk është e mundur, vetëm me jailbreak ka disa mënyra që e bëjnë të mundur dhe ofrojnë alternativa të ndryshme për Siri.