Jailbreak iphone 5

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jailbreak iphone 5

Johan
Kam nje iPhone 5 versioni 6.0.1 a mund ta bej jailbreak qofte dhe tethered?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jailbreak iphone 5

dendi
Administrator
Nuk ka akoma jailbreak për iPhone 5, fltet se mund të dalë pas lëshimit të iOS 6.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jailbreak iphone 5

Johan
Faleminderit