Downgrade nga iOS 7.0.4 në iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Downgrade nga iOS 7.0.4 në iOS 6.1.3

mendurberisha
This post was updated on .
A muj me kthy ne iOS 6.1.3 prej iOS 7.0.4 ?

Nuk kam SHSH Blobs as nje gje.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Downgrade nga iOS 7.0.4 në iOS 6.1.3

dendi
Administrator
Nuk është e mundur pasi SHSH-të e çdo versioni të iOS 6.x kanë humbur në Cydia, dhe nuk mund të kthehesh mbrapa!