Create apps

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Create apps

Nikolin
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Create apps

dendi
Administrator
Është pak e vështirë nëse nuk e njeh gjuhën e programimit, programi kryesor për të krijuar app për iPhone është Xcode.