Çfarë ndodh nëse nuk paguaj lekët e kontratë me AT&T?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Çfarë ndodh nëse nuk paguaj lekët e kontratë me AT&T?

blackf1re47
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Çfarë ndodh nëse nuk paguaj lekët e kontratë me AT&T?

dendi
Administrator
Ti marrin lekët nga karta e kreditit ose llogaria jote bankare!