A mund të bëj downgrade iPhone 4S nga 6.0.1 në 5.1.1?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

A mund të bëj downgrade iPhone 4S nga 6.0.1 në 5.1.1?

desa
This post was updated on .
a mundem me kthy iphone 4s 6.0.1 ne 5.1.1 ,
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: A mund të bëj downgrade iPhone 4S nga 6.0.1 në 5.1.1?

dendi
Administrator
Jo nuk është e mundur për iPhone 4S!